İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

DÖNEM SONU SINAV SORULARI

 

26/01/1995

         

SORULAR


Soru A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. (15 puan)


* İşletmenin Kuruluş Aşamaları şunlardır:


I.İŞLETME KURMA (Proje) DÜŞÜNCESİ

II.ÖN ETÜDLER

     A-Ekonomik Etüd

  1. Talep Tahmini

  2. .......................

  3.........................

     B-Teknik Etüd

     C-..................

     D-Hukuki Etüd

III....................................

IV.DEĞERLENDİRME VE YATIRIM KARARI

V......................................

VI.PROJENİN UYGULANMASI

VII.İŞLETME (Üretime Geçiş) AŞAMASI (=Açılış)

 

* İşletme Fonksiyonları şunlardır:


- Yönetim

- ..............

- Üretim

-...............

- Finansman

-...............

- Personel

-...............

-...............

 

*Yönetim Fonksiyonları şunlardır:


- Planlama

-...............

-Yöneltme

-...............

-...............

-Haberleşme

-Karar Verme

 

Soru B- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (85 puan)


* "İşletme " kavramını tanımlayarak, İşletmenin unsurlarını birer cümle ile açıklayınız.

  

* "Müteşebbis" (=Girişimci) kavramını tanımlayarak, üretim faktörleri arasındaki yeri ve önemini belirtiniz.

 

* Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Dizisi Sınıflandırmasının yönetim ve motivasyon açısından önemini sadece birkaç cümle ile belirtiniz.

 

* Uluslararası çevrenin işletme açısından önemini birkaç cümle ile anlatınız.

  

* İşletme'de Muhasebe fonksiyonunun önemini açıklayınız.

  

* Yönetim kavramını tanımlayarak, yönetimin özelliklerini sadece yazınız.

  

* İşletmelerde tedarik faaliyeti, miktar, kalite, zaman, kaynak ve fiyat açılarından uygunluğu gerekli kılmaktadır. Tedarikin miktar, kalite ve fiyat bakımından uygun olmasını birer cümle ile açıklayınız.

  

* Üretim kavramını tanımlayarak, üretimin temel özelliklerini birer cümle ile belirtiniz.

  

* Kalite kontrolünün üretimdeki önemini bir cümle ile belirterek, kalite kontrol yöntemlerini sadece sayınız.

 

* "Pazarlama Karması" ne demektir? Açıklayınız.

 

* İş Analizi nedir? Kısaca açıklayınız.

  

* Kaynak açısından personel tedarikini anlatınız.

  

* Halkla ilişkilerde uyulması gereken ilkeleri sayarak, birer cümle ile açıklayınız.

  

* Araştırma-Geliştirmenin işletmeler ve ülkeler açısından önemini açıklayınız.

  

* Karar verme kavramını tanımlayarak, karar verme ortamlarını birer cümle ile açıklayınız.

  

  

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

BÜTÜNLEME SINAV SORULARI


13/02/1995

   

SORULAR


1- İşletmenin kuruluş aşamalarını yazınız.

  

2- İşletme fonksiyonlarını sadece sayınız.

  

3- Yönetim fonksiyonlarını sadece sayınız.

  

4- "İşletme " kavramını tanımlayarak, İşletmenin unsurlarını birer cümle ile açıklayınız.

  

5-"Müteşebbis" (=Girişimci) kavramını tanımlayarak, üretim faktörleri arasındaki yeri ve önemini belirtiniz.

  

6- Abraham Maslow'un İhtiyaçlar Dizisi Sınıflandırmasının yönetim ve motivasyon açısından önemini sadece birkaç cümle ile belirtiniz.

  

7- Yönetim kavramını tanımlayarak, yönetimin özelliklerini sadece yazınız.

  

8- İşletmelerde tedarik faaliyeti, miktar, kalite, zaman, kaynak ve fiyat açılarından uygunluğu gerekli kılmaktadır. Tedarikin miktar, kalite ve fiyat bakımından uygun olmasını birer cümle ile açıklayınız.

  

9- Üretim kavramını tanımlayarak, üretimin temel özelliklerini birer cümle ile belirtiniz.

  

10- Kalite kontrolünün üretimdeki önemini bir cümle ile belirterek, kalite kontrol yöntemlerini sadece sayınız.

 

11- "Pazarlama Karması" ne demektir? Açıklayınız.

  

12- İş Analizi nedir? Kısaca açıklayınız.

  

13- Kaynak açısından personel tedarikini anlatınız.

  

14- Halkla ilişkilerde uyulması gereken ilkeleri sayarak, birer cümle ile açıklayınız.

  

15- Araştırma-Geliştirmenin işletmeler ve ülkeler açısından önemini açıklayınız.

  

16- Karar verme kavramını tanımlayarak, karar verme ortamlarını birer cümle ile açıklayınız.

 

  

İŞLETME ve İKTİSAT BÖLÜMÜ

İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

SINAV SORULARI

(NORMAL ve İKİNCİ ÖĞRETİM)


06/12/1996 - 01/12/1997 - 30/11/1997 - 01/12/1997 - 07/05/1999 


SORULAR


I: Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına "D" yanlış olanlarınkine "Y" harfi yerleştiriniz.

 

(   ) Üretim faktörlerini biraraya getirerek toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere mal ve hizmet üreten ekonomik birimlere "İşletme" denir.


(    ) İşletmeler kendilerine hammadde, malzeme ve ara mal sunan veya ürettikleri malları pazarlayan işletmeler ile birleşmelerine "Dikey büyüme" denir.


(     ) Üretim miktarının artıp azalmasına bağlı olarak değişmeyen maliyetlere "sabit maliyet" denir.


(    ) Yönetimde aşırı derecede otorite ve zor kullanma yoluna gidildikçe yönetim sürecinin insancıl yönü zayıflar. Ancak yöneticiler gerçekten başarılı olmak istiyorlarsa zor kullanma yoluna sık sık başvurmalıdırlar.


(    ) İnsanların başkalarına bağımlı çalışma eğilimleri işletmelerin kuruluş nedenlerindendir.


(    ) Aynı üretim dalında mal ve hizmet üreten başka işletmelerle birleşerek veya onları ele geçirerek işletmelerin büyümesine "İleriye doğru dikey büyüme" denir.


(    ) İhtiyaç, tatmin edildiği zaman insana zevk veren; edilmediğinde acı ve elem vererek organizmada çeşitli gerilimlere sebep olan güdülerdir, eğilimlerdir. Bu anlamda istek ile ihtiyaç birbirine  karıştırılmamalıdır. Çünkü her ihtiyaç bir istek olabilir ama her istek bir ihtiyaç sayılamaz. Bu nedenle ancak insan isteklerinin sınırı yoktur denilebilir.


(   ) Psikolog A.Maslow'a göre insan davranışlarının itici gücü olan ihtiyaçlar, belirli bir sıra düzeni içerisinde ortaya çıkarlar.. Dizinin ilk sırasındaki ihtiyaçlar karşılandıkça bir üst düzeydeki ihtiyaçlara geçilir. İhtiyaçların karşılanması veya karşılanmaması insan davranışlarında itici bir güç görevi yapar.


(     ) Aynı üretim dalında faaliyet gösteren müteşebbislerin rekabeti ortadan kaldırmak veya azaltmak suretiyle, piyasaya hakim olmak ve bu yolla karlarını artırmak için birleşmeleri sonucunda oluşan birliklere "Kartel" denir.


(     ) Yönetim hem bir sanat; hem de bir bilimsel süreçtir.


(   ) Yönetim, ilke ve kurallarının her yerde ve zamanda geçerli olması ile evrensel bir özellik taşır.Bununla birlikte yönetim, planlama ve denetim, karar verme ve uygulama gibi işlevlerin boyutları ile iki yönlü bir süreç olarak da ele alınabilir.


 SORU II : Aşağıdaki çok seçenekli soruları cevaplandırınız.

 

A) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmenin amaçları arasında yer almaz?


       1- İşletmenin varlığını sürdürmek,

       2- Topluma mal ve hizmet üretmek,

       3- İşletmelerle rekabet etmek,

 

B) Toplam girdilerin toplam çıktılara oranı veya toplam harcamanın toplam gelire oranı şeklinde ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


       1- Verimlilik

       2- Üretkenlik

       3- Karlılık

       4- Etkinlik

       5- Yeterlilik

Anasayfa | Özgeçmiş | Yayınlar | Ders Notları | Sınav Soruları | Sınav Sonuçları | Kitap Özetleri | Seminerler

Devamı

Geri